Проект  BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“ е с обща продължителност 29 месеца (1.08.2019 г. – 31.12.2021 г.) и с бюджет 4 733 208, 34 лева, което е 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление “. БФП е в следното съотношение: 85 % (4 023 227,09 лв.) от Европейския социален фонд и 15 % (709 981,25 лв.) национално съфинансиране.

Цел на проекта е осигуряване на професионално и експертно управление чрез подобряване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация. Освен това проектът цели и електронизиране на процесите в ИПА за увеличаване на ефективността и ефикасността на провежданите обучения и повишаване на изследователския и аналитичен капацитет на ИПА. В хода на изпълнението на заложените дейности е планирано проучване за равнището на дигиталната компетентност на служителите в държавната администрация, провеждане на обучения, академии, форуми, конференции, конкурси и разработване на курсове по актуални теми, свързани с развитието на компетентности на служителите.

Основни дейности:


Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.