Публична покана № 9031669 за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Обезпечаване на дейностите по информация и публичност“ в изпълнение на проект по Договор за БФП № С 13-22-1/16.04.2014

Публична покана № 9031669 за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки с предмет "Обезпечаване на дейностите по информация и публичност" по проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление” в изпълнение на Договор № С 13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Публична покана

2. Документация

Информация за публичната покана на страницата на АОП: тук

Протокол за определяне на изпълнител: тук

3. Договор от 21.07.2014 г.

4. Справка плащания

Предмет: 
Публична покана № 9031669 за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Обезпечаване на дейностите по информация и публичност“ в изпълнение на проект по Договор за БФП № С 13-22-1/16.04.2014