Електронна процедура за кандидатстване в конкурси за добри практики

Конкурси за добри практики на ИПА 2015

Електронна процедура за кандидатстване

1. КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА 2. Формулярът за кандидатстване

Целта на самооценката на този етап е кандидатът сам да прецени дали предложената от

него практика съответства на задължителните шест принципа

  • Върховенство на закона;
  • Ефективност; Отчетност;
  • Прозрачност и откритост;
  • Неутралност;
  • Грижа за клиента.

на доброто управление и дали практиката може да бъде предложена за оценяване на следващата фаза.
 
За да преминете на втори етап (попълване на формуляр за кандидатстване), следва да отговорите на всеки един от въпросите по всеки от

принципите, като подкрепите самооценката си с необходимото описание. След като попълните и изпратите Контролния лист за самооценка попълнете и изпратете  Формуляра за кандидатстване.

 

Формулярът за кандидатстване е разделене условни на три раздела.
Раздел I съдържа обща информация за предлаганата практика. Тук се посочва наименованието на

практиката и екипа, внедрил практиката.

Раздел II съдържа информация относно спазването на задължителните принципи за добро управление.

Този раздел е автоматичн попълнен с попълване на контролния лист за самооцека.

Раздел III съдържа детайлна информация за предлаганата практика. Тук се описват принципите на 

  • оригиналностт на практиката;
  • значимост;
  • приложимост.

След като приключите с попълването на Формуляра за кандидатстване натиснете бутона ЗАПИС. По този начин изпращате формуляра до имейл на ИПА. След изпращане ще получите автоматично известяване,

че създадения от вас документ е успешно изпратен.

 

Ако имате нужда от техническа помощ при попълване на електронните документи, може да се свържете с екипа на ИПА на електронна поща: и тел.: 02/940 25 61.

 

Докуменентите за кандидатстване във формат word (.docx), може да изтеглите от тук:

Контролен лист за самооценка

Формуляр за кандидадстване

Хартниен вариант на пакета документи се изпраща до Институт по публична администрация, 1000 София, ул. "Сердика" 8, с дата на пощенското клеймо най-късно до 15 октомври 2015 г.