Ръководството на Института по публична администрация (ИПА), със съдействието на представители на координационното звено на ГД „Регионална политика“ на Европейската комисия и Администрацията на Министерския съвет, договори консултантска подкрепа от Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за разработването на програма за обучение по обществени поръчки. Проектът „Подкрепа за разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ“ стартира в началото на 2016 г. и приключи през февруари 2017 г.  Той е изцяло финансиран от бюджета на Европейската комисия.

Проектът е насочен към три основни целеви групи: управляващи органи (УО) на оперативни програми, (включително Сертифициращия орган и одитните органи), АОП и бенефициенти по оперативни програми.

В рамките на проекта се изготви Програма за обучение, включваща следните теми: често срещани грешки, водещи до финансови корекции и как да ги избегнем; планиране на обществените поръчки и анализ на пазара; засилване на предварителния контрол; как да идентифицираме конфликт на интереси; последващ контрол; лидерство и инструменти; попълване на ЕЕДОП, публикуване на обявления и тръжен процес; технически спецификации; критерии за подбор и възлагане; възлагане на договор; управление на договор. В изпълнение на дейностите на проекта се проведе обучение на обучители за системата на обществени поръчки с участието на експерти от идентифицираните целеви групи, както и две пилотни обучения.

Съвместно с всички заинтересовани страни ОИСР разработи обучителен план, които ще се изпълнява в следващите три години от ИПА и АОП. Предвидено е до 2019 г. да се проведат около 80 обучения за 1000 служители, представители на целевите групи. 

ДОКУМЕНТИ: