ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, 2014
Alt
Описание

Анализът е изготвен в резултат на дискусията, протекла по време на проведената на 19 май 2014 г. конференция на тема „Административна реформа чрез е-управление“.

Целта на настоящия документ е да обобщи направения анализ на текущото състояние на електронното управление, да представи резултатите в еднотипен структуриран вид, позволяващ идентифициране на силни и слаби страни и набелязване на конкретни насоки за оптимизиране и развитие.

Детайли