Брой 2/2019 на е-бюлетин

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Alt

През 2015 г.

прочети повече
04 Jul 2019
  • Добра практика
  • Финландия
  • Обществени поръчки
  • Професионализация
Годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2019 – доклади
Описание

Това издание на ИПА съдържа пълния текст на доклади, представени от гостлектори по време на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, проведена в периода 10-12 юни 2019 г. в гр. Пловдив. Докладите представят актуални въпроси на политиките по управление на хората, добри практики, изследвания и иновации в управлението на човешките ресурси.

Български
ДетайлиОбучение и развитие на човешките ресурси
Описание

В съвременните условия (нарастваща конкуренция и динамични изисквания към човешкия капитал) проблемите на обучението и развитието на човешките ресурси все по-често привличат вниманието както на изследователите, така и на практиците в тази област.

Във връзка с това тук се представят същностните характеристики, целите и основните дейности в обхвата на обучението и развитието на човешките ресурси в организацията, а така също и неговите взаимовръзки с редица други ключови дейности от управлението на човешките ресурси

Български
ДетайлиМениджмънт на човешките ресурси
Описание

Основната цел на настоящия учебник е да се систематизира и представи ключовата терминология от областта на управлението на човешките ресурси като се акцентира върху практико-приложните аспекти на тази дейност в съвременните организации.

Български
ДетайлиСистеми за възнаграждения
Описание

Основната цел на монографията е да се представят най-съществените теоретични аспекти, свързани със системите за възнаграждения в организациите, както и основните практически проблеми и възможни решения (включително - конкретни методи, процедури и алгоритми), свързани с дизайна (проектирането) на системите за възнаграждения, приложими в практиката на различни организации.

Български
ДетайлиИнформационни системи за управление на човешките ресурси
Описание

Целта на монографията е да се представят същността и особеностите на информационните системи за управление на човешките ресурси в отделните организации, като предпоставка за ефективно, ефикасно и икономично използване на хората, като най-важния ресурс за просперитета на всяка организация.

Български
ДетайлиAlt

Представяме ви интервю с г-н Грегор Хътон, мениджър в дирекция „Обществени поръчки и търговия“ към Правителството на Шотландия.

 

прочети повече
03 Jul 2019
  • Добра практика
  • Шотландия
  • Обществени поръчки
  • Професионализация
Alt

В Стратегията за повишаване ефективността на обществените поръчки в Европа е залегнала целта за един по-силен единен пазар чрез подобряване на обществените поръчки и на

прочети повече
03 Jul 2019
  • Обществени поръчки
  • Професионализация

През май 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведе първата за годината Среща на международната CAF група, работеща по въпросите на прилагането на Европейския модел за качество в публичната администрация (Обща рамка за оценка – CAF). На срещата участваха над 30 представители на различни държави – национални CAF кореспонденти и експерти.

прочети повече