„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То беше проведено  в периода 10 юни – 10 юли 2019 г. от Института по публична администрация. Над 6000 служители на различни нива и от различни структури на държавната администрация попълниха онлайн въпросник, като изразиха своите мнения и оценки по различни въпроси.

прочети повече
Национално проучване "Барометър на нагласите"
Описание

„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То е инструмент за определяне на субективни, общо споделяни мнения на служителите, относно различни аспекти на тяхната работа в държавната администрация като цяло.

Български
Детайли 

На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува информация във връзка с пазарно проучване при подготовка за възлагане на обществена поръчка за логистика – настаняване и кетъринг:

Последният курс на Френското висше училище по администрация (ENA) за 2019 г., за който български държавни служители могат да кандидатстват е на тема: „Местни власти, модерни градове и отворено управление“ (Local Authorities, smart cities and open government).

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 3 – 13 март 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече

На 18.10.2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) бе дадено началото на обучение за служители от държавната администрация на тема „Усвояване на административен френски език. Обновяване и интерактивна практика“. Обучението ще продължи до февруари 2020 г. и се основава на комбинация от онлайн обучение според индивидуалните възможности на всеки участник и присъствени дни в група.

прочети повече