Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на хардуерна платформа за виртуализация и софтуер за нея”

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и инсталация на хардуерна платформа за виртуализация и софтуер за нея” открита с Решение №  РД10-81/13.01.2015 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1.Решение за откриване
Дата на качване: 13.01.2015

2.Обявление
Дата на качване: 13.01.2015

3.Документация
Дата на качване: 13.01.2015

4.Методика
Дата на качване: 13.01.2015

5.Техническа спецификация
Дата на качване: 13.01.2015

6.Образци
Дата на качване: 13.01.2015

7. Проект на договор
Дата на качване: 13.01.2015

8. Решение за промяна

Дата на качване: 26.01.2015

9. Документация - ПРОМЕНЕНА

Дата на качване: 26.01.2015

10. Техническа спецификация - ПРОМЕНЕНА

Дата на качване: 26.01.2015

11. Образци - ПРОМЕНЕНИ

Дата на качване: 26.01.2015

12. Проекто договор - ПРОМЕНЕН

Дата на качване: 26.01.2015

13. Протокол 1

Дата на качване: 06.03.2015

14. Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата на качване: 19.03.2015

15. Протокол 2

Дата на качване: 31.03.2015

13. Протокол 3

Дата на качване: 31.03.2015

13. Решение за избор на изпълнител

Дата на качване: 31.03.2015

14. Информация за сключен договор

Дата на качване: 26.05.2015

15. Информация за изпълнен договор

Дата на качване: 12.08.2015

16. Справка плащания

 

 

Информация за преписката на интернет страницата на АОП: тук

 

Предмет: 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на хардуерна платформа за виртуализация и софтуер за нея”