27 Март 2017
Alt

В периода 9 февруари – 16 март 2017 г. Националният ресурсен център по CAF на Института по публична администрация успешно приключи с обучението на 300 ръководители и експерти от държавната администрация на тема „Управление на качеството и внедряване на CAF“. Обучението се реализира по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

В обучението взеха участие представители на 48-те администрации, които са подписали споразумения с ИПА за внедряването на CAF като инструмент за цялостно управление на качеството.

 

През втората половина на месец април 2017 г., след преминаване на обучение на място, ще започне въвеждането на системата за качество в първата вълна от 16 администрации. Очаква се процесът да приключи до края на месец юли 2017 г., като през този период ще бъдат изготвени доклади за силните страни на администрациите, областите за подобрение и план с мерки за усъвършенстване.