21 Май 2014

Администрацията на Министерския съвет съвместно с  Института по публична администрация, организира първите Дни на „отворените врати“ в партньорство с водещи университети в областта на публичната администрация. Събитието се проведе на 15-ти и 16 май-ти 2014 г. в Гранитна зала на Министерския съвет. Участие в срещата взеха повече от 70 студенти, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Стопанската академия „ДимитърA. Ценов“ и Югозападния университет „Неофит рилски“. Представители на администрацията на Министерския съвет, съвместно с експерти на ИПА проведоха цикъл от лекции за студентите като ги запознаха с актуалните реформи в българската публична администрация, възможностите за стаж в сруктурите на държавната администрация, конкурса за студентско есе и други планирани инициативи.

Дните на „отворени врати“ бяха открити от доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА. Той приветства студентите като им пожела висока активност в инициативите организирани от ИПА и администрацията на МС.  Доц. Манлиев сподели желанието си да вижда повече млади специалисти от специалност „Публична администрация“ в институциите.

Срещата бе открита след кратки приветствия от страна на висшите училища към студентите и представителите на администрацията.

Искрен Иванов, експерт по оценка на въздействието от дирекция „Модернизация на администрацията“ запозна младите специалисти по публична администрация с актуалните въпроси в реформата на публичния сектор, доклада на Световната банка “Doing business” и мерките, които администрацията на Министерския съвет предприема във връзка с подобряване на бизнес средата в България.

Даниела Сечкова, координатор на стажантските програми в държавната администрация, от дирекция „Модернизация на администрацията“ запозна студентите с възможностите за стажуване в държавната администрация. Тя представи тенденциите в развитието на стажантската програма и най-търсените професионални направления от институциите. Тя активно участва в разработването на младежки инициативи насочени към студенти от България и чужбина.

Николай Бизев, експерт от Института по публична администрация запозна студентите с конкурса за студентско есе, който се организира от ИПА, с подкрепата на АМС. Инициативата  Дни на „отворените врати“ е част от Меморандума за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация и водещи висши училища в областта на публичната администрация, който бе подписан на 15-ти май 2014 г. между АМС, ИПА и висшите училища, които обучават студенти в специалност „Публична администрация“. Николай Бизев представи основните технически изисквания и теми за изследвания, върху които да работят студентите през следващите месеци.

Детайлна информация относно техническите изисквания към конкурсните работи  и възможностите за студентски стажове могат да бъдат намерени на интернет страниците www.ipa.government.bg и www.staj.government.bg .  

От името на екипа на ИПА изразяваме специална благодарност към ректорите на висшите училища, ръководителите на групи и студентите взели участие в Дните на „отворени врати“!

Тук може да откриете презентации на лекторите:

1. Презентация относно възможностите за студентски стажове в държавната администрация;

2. Презентация относно условията и реда на провеждане на конкурс за студентско есе.