03 Февруари 2017

ИПА публикува доклад за резултатите от проекта „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, реализиран през 2016 г. Първата част на доклада представя резултатите от проучване на практиките на учене на работното място – тяхното разпространение, нагласи към неформалното учене, насоки за развитие и др. Втората част на доклада съдържа рейтинг на над 60 административни структури, основан на резултатите от самооценка на  администрациите по показатели за учеща организация.