12 Октомври 2020

През юни 2020 г. Институтът по публична администрация проведе второ национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администраци. То се нарича „Барометър на ангажираността“ и представлява инструмент за оценка на мнението и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията  като лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и други.

В проучването участваха 5 883 служители от всички видове и нива на администрацията. Резултатите за тази година показват повишаване на индекса на ангажираност на служителите в държавната администрация в сравнение с 2019 г. от 69 % на 74 %. По-високи са и индексите на почти всички фактори, от които ангажираността зависи, като най-голям ръст се наблюдава по факторите „Възнаграждение“, „Лидерство“, „Учене и развитие“.

Една от новостите в проучването през 2020 г. е включването на отделна секция с въпроси за  нагласите на служителите към дистанционната форма на работа. Тази допълнителна секция беше създадена във връзка с извънредните обстоятелства, породени от COVID-19, в които голяма част от служителите в държавната админи­страция трябваше да работят дистанционно от вкъщи.

Друга новост е, че на администрациите беше дадена възможност да заявят изготвяне на отделен доклад с резултати от проучването сред техни служители. Общо 98 централни и териториални администрации заявиха желание да получат такъв доклад, но за съжаление по-голямата част от тях не са покрили изискванията за миниален брой участници, определен в зависимост от щатната численост. Поради това, отделни доклади ще получат само 43 администрации.

Пълният текст на доклада за резултатите от националното проучване „Барометър на ангажираността“ за 2020 г. е публикуван тук.