14 Ноември 2018

В периода 16-26 октомври 2018 г. представител на Министерството на икономиката участва в есенното издание на програма „Еразъм за публичната администрация” и посети институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) представлява практически стаж за държавни служители в рамките на 11 дни, който включва лекции, посещения на място и наставничество (job shadowing) в структури на европейските институции. ИПА координира дейностите за предварителен подбор на участници в обученията на EUSA.

 

Представяме впечатленията на участничката в обучението: г-жа Биляна Георгиева - младши експерт в отдел „СТО и други МИО“, дирекция „Външноикомоническа политика“, МИ:

 

В периода 16-26 октомври 2018 г. взех участие в програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публична администрация“, организирани от Европейското училище по администрация (EUS), Брюксел, Белгия.

 

В рамките на 11-дневният курс бяха проведени редица теоретични и практически-ориентирани обучения, съвместени с посещения на част от институциите на Европейския съюз (ЕС) включително Европейския парламент, Съда на ЕС и Съвета на ЕС, последвани от стаж в избраната от всеки участник институция. В курса за млади държавни експерти взеха участие 38 представители на голяма част от държави членки на ЕС.

 

Първата, теоретична част от обучението под формата на презентации на служители от институциите на ЕС (администрацията на Комисията, Съвета, Парламента) беше посветена на задълбочен обзор на историята на европейските интеграционни процеси, довели до създаването и функционирането на ЕС в днешния му вид. Разгледани бяха функциите на всяка от институциите на ЕС, взаимодействието по между им, начина на взимане на решения в ЕС, законодателните и незаконодателни актове на Съюза, влизането им в сила и приложението им от държавите членки, видовете компетенции на ЕС, формирането на политиките на Съюза и участието на държавите в тяхното изпълнение. Първият модул от обучението завърши с пътуване (21-23 октомври), организирано от Европейското училище по администрация (EUSA) от Брюксел до Люксембург, където бяха осъществени посещения на Съда на ЕС и Европейската сметна палата, в рамките на които, благодарение на лекторите имахме възможност да се запознаем с функциите на двете институции. След това беше осъществено пътуване до Страсбург, където посетихме Европейския парламент и се запознахме с представители от администрацията на Парламента и на Европейския Омбудсман, които разясниха значимостта и функциите им в рамките на ЕС. Обучението в Европейския парламент завърши с посещение на текущата пленарна сесия на 23 октомври, по време на която се проведе изслушване на румънския Президент за визията на Румъния за развитие на Европа по време на предстоящото румънско председателство.

 

Втората част от обучението беше практически насочена и се проведе под формата на 3-дневни стажове в избраните от участниците институции. Проведеният от мен стаж беше в Секретариата на Съвета на ЕС, дирекция Икономически отношения и конкуренция, отдел ECOMP.3.B – Конкуренция, Митнически съюз, Корпоративно право, Интелектуална собственост, Обществени поръчки. Изборът на институция бе породен от текущите ми задължения на експерт в дирекция “Външноикономическа политика” в Администрацията на Министерство на икономиката, отговорна за осъществяването на външноикономическата политика на Република България и координацията между националните и европейски политики в областта на икономиката и търговията. Съставената от координаторите програма е персонализирана според професионалния background на участниците, така че да отговаря в най-голяма степен на професионални нужди, очаквания и интереси на всеки участник, предоставяйки възможност за участие в работни срещи и разговори със служители от различни дирекции и отдели, както и пряко участие като наблюдател в текущите заседания в избраната от участника институция на ЕС.

 

В рамките на своя стаж имах възможността да посетя заседанието на КОРЕПЕР I, което се проведе на 24 октомври, на което бяха дискутирани част от досиетата, засягащи Митническия съюз. На 25 октомври беше организирана среща с директор Мариус Хирте и прекия началник на отдела Томас Брандтнер с цел запознаване с начина на работа на органите на Съвета  и процеса на взимане на решения по текущите файлове от компетенцията на отдела и дирекцията. Последва среща с представител на Правната служба на Съвета, г-жа Мария Балта, която извърши преглед на основните функции на службата при изготвянето и приемането на правни актове на Съюза.

 

В последния ден от програмата „Еразъм за публична администрация“, 26 октомври, присъствах на среща между членовете на отдела, отговорни за файловете, свързани с Митническия съюз, в качеството им на представители на Секретариата на Съвета, представители на Европейската Комисия и на Европейския парламент, която се проведе в Постоянното представителство на Австрия с участието на Австрийския посланик и Австрийското председателство с цел определяне на график за предстоящ триалог по някой от досиетата, засягащи Митническия съюз, свързани с предстоящото излизане на Великобритания от ЕС.

 

Практическото обучение завърши със среща с Генералния директор на дирекция Икономически отношения и конкуренция, г-н Карстен Пилат, който представи начина на работа по основните досиета, засягащи международните икономически отношения и сподели позитивните си впечатления от работата с български експерти по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.