Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в Програмата за националните експерти на професионално обучение през 2017 г.

07 Юли 2016

Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в първата сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в ЕК и ЕСВД през 2017 г.  

Това са т. нар. „структурни стажове“, които дават възможност на експерти от администрацията на държавите членки да добият краткосрочен опит за методите на работа институциите на ЕС. Кандидатите трябва да служители на постоянен договор в държавната администрация и не трябва да са имали друг професионален опит с институциите на ЕС. Стажовете са с продължителност от три до пет месеца, като продължителността се определя от работодателя. Няма изискване за години професионален опит.

 

За разлика от командированите национални експерти, които кандидатстват за позиции без яснота дали ще бъдат избрани, при структурните стажове изпращащата администрация поема инициативата да определи в кои структури желае да командирова служителите си. Това дава свобода за избор на структури, които представляват интерес за българската страна и работят по приоритетни за страната ни политики. За България има определена годишна квота от 10 структурни стажанта.

Участието в Програмата дава възможност на мотивирани хора да се включат в ежедневната работа  на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност могат да се включат мотивирани хора, които да добият ценен практически опит, които да бъде използван от администрацията. Основното предимство на програмата е кратките времеви рамки, в която тя се реализира и които не позволяват да бъде прекъсната връзката с националната администрация, като това улеснява многократно обратната ре-интеграция на служителя. 

 

Правилата за командироване са уредени в Дял IIот Решението на ЕК от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на Комисията и могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_bg.pdf Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация.

 

Програмата ще започне на 1 март 2017 г. или на 16 март 2017 г., с продължителност между 3 и 5 месеца. Кандидатите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”.

 

Всички кандидатури следва да бъдат изпратени чрез Министерството на външните работи до Постоянното представителство, което номинира кандидатите за участие.

3_application_form_en_ex1.doc

4_cv_template_en.doc