Форум: Бяла книга „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“

23 Юни 2015

На 23 юни в „Гранд хотел София“ беше проведено първото публично обсъждане на Бяла книга „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“.  На обсъждането присъстваха представители на ИПА, изпълнителя по проекта, представители от различни звена и нива на администрацията.

Новата Бяла книга се прави в рамките на проект на ИПА почти десет години след първата “Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в ЕС“, разработена през 2005 г.

Настоящата Бяла книга се изготвя на базата на задълбочено проучване и нов анализ. Тя има за цел да разкрие дали българската администрация работи в съответствие с принципите на доброто управление и съответно да разкрие слабости, трудности и решения за добро изпълнение на административната дейност. В бялата книга ще бъдат отразени вижданията на самите държавни служители как да се подобри изпълнението на тяхната дейност.

Настоящата Бяла книга съдържа четири приоритетни области:

„Статут на държавния служител – права и задължения“;

 „Организационно развитие на администрация - структура и функциониране“;

 „Административно обслужване“;

„Прозрачност, отчетност и партньорство с гражданите и представители на бизнеса“

За всяка от приоритетните области са посочени целите, идентифицирани са проблемите, изведени са възможните решения и бъдещите предизвикателства.

Работата по бялата книга ще продължи, като ще се допълва с мненията на заинтересованите страни, събрани с различни социологически подходи.

Следващото обсъждане ще се проведе през втората половина на м.юли, като точната дата и място ще бъдат съобщени на сайта на института.

Благодарим на всички, които дадоха препоръки и изразиха мнението си по темата.

ipa_whitepaper_part1.ppt

ppt_forum_bqla_kniga_2_ipa_et_za_23062015.ppt

ppt_white_paper_1.ppt

ppt_white_paper_3_23.06.2015_1.ppt

ppt_white_paper_4_1.ppt