30 Март 2015

На 26 март 2015 г. в зала Триадица на Резиденция Бояна, Институтът по публична администрация, съвместно с Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ към Министерство на финансите, организира и проведе  „Годишен форум на специалистите по прилагане на държавните помощи“. Участие взеха над 60 експерти от 28 централни и териториални администрации. Особено голям интерес проявиха експертите от областните и общинските  администрации.

Събитието бе открито от доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА. Той подчерта желанието на Института да създава и развива професионални общности в държавната администрация, сред които и тази на специалистите по прилагане на държавните помощи, в подкрепа на Министерство на финансите. Доц. Манлиев запозна участниците с предстоящите събития на ИПА по темата, а именно -  две пилотни обучения, разработени съвместно с експерти на Министерство на финансите  и Европейския институт по публична администрация, които ще се проведат на 21-22 април и 13-14 май в гр. София, в изпълнение на проект с Договор № C13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд..

Г-жа Весела Данева, директор на Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ към Министерство на финансите  приветства участниците във форума и ги запозна с последните промени в режимите по държавните помощи на европейско и национално ниво. Тя подчерта нуждата от подготовка на българските експерти във връзка с протичащите реформи в областта на държавните помощи.

Г-жа Теодора Иванова, главен експерт от Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ на Министерство на финансите представи 2 презентации в рамките на 3 часа. Тя разшири темата за европейските и националните приоритети в областта на държавните помощи като се съсредоточи върху целите на ЕК за насърчаване на растежа в един засилен, динамичен и конкурентен вътрешен пазар, изпълнението на мерки с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар и опростяването на правилата от страна на ЕК във връзка с режима за държавните помощи. Г-жа Иванова запозна участниците с указанията на Министерство на финансите, издадени с оглед подпомагането на администраторите при оценката за прилагането на правилата за държавните помощи при предоставянето на публични средства и разясни основните аспекти от действието в тази връзка на  Закона за държавните помощи, Закона за публичните финанси,  Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи и Наредба Н-16 от 23.11.2006 г. за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определените предприятия  (транспонира Директива 2006/111/ЕО от 16.11.2006 г.).

В последната сесия бе предвидено време за дискусия по актуални въпроси от практиката по прилагане на държавните помощи. Участниците се обединиха около идеята да бъде издадена брошура, която да ги информира за новите моменти в нормативната база. Г-жа Иванова подкрепи идеята като увери участниците, че Министерство на финансите работи по темата и се надява до края на 2015 г. да стартира разпространението на информационен бюлетин, който да подпомага експертите в тяхната работа и който да ги информира за новостите по прилагането на режима .

 

 

 

Презентация 1

Презентация 2

Реч на Весел Данева, директор на дирекция "Държавни помощи и реален сектор"