23 Ноември 2017

 

 

„Срещата беше много полезна и професионална!“

„Много добра организация.“

„Поздравления за инициативата!“

 

На 15 ноември 2017 г. Институтът по публична администрация организира в София Годишна среща на франкофоните в държавната администрация. Българските служители франкофони се събраха, за да си поставят въпроса „В навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС: къде сме ние?“.

 

Тази среща събра около 60 участника от различни администрации, всички служители франкофони, които участват в подготовката на Българското председателство или работят в сферата на европейките въпроси. Сред тях имаше председатели и зам.-председатели на на подготвителни органи и работни групи на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Срещата се вписва в рамките на техническите и професионални обучения, които ИПА реализира посредством проекта „Национална франкофонска българска инициатива 2015-2018 г.“, разработен съвместно с правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ). Министерството на външните работи е национален политическият координатор на този проект, който се вписва в перспективата на Българското председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г.

 

Мероприятието се проведе в партньорство с Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM).

 

Срещата бе открита от г-жа Кристина Андреева, отговаряща за франкофонията в ИПА, която сърдечно благодари на МОФ, на Министерството на външните работи и на всички участници за техния ентусиазъм и мотивация да участват в тази франкофонска инициатива. Беше истинско удоволствие за аудиторията присъствието на г-жа Рени Йотова, директорка на регионалното бюро на МОФ за страните от Централна и Източна Европа. В своето обръщение г-жа Йотова изрази своите поздравления за тази инициатива, която обединява българските държавни служители франкофони около актуалната тема за българското председателство. Франкофонията има за цел не само популяризирането на френския език, но също и на общите ценности на езиковото и културно многообразие, мир и демокрация. Г-жа Йотова заяви, че приоритетите, свързани с младите хора и сигурността са приоритети и на Международната организация на Франкофонията.

 

От страна на Министерството на външните работи, г-н Асен Крестев, национален кореспондент за франкофонията отправи своите искрени поздрави и пожелания към франкофонската публиката.

 

Годишната среща се проведе в двуезичен формат: на френски и на български език, формат, добре оценен по време на срещата през 2016 г. това се вписва в основните дейности на МОФ, а именно: да се насърчи използването и влиянието на френския език в контекста на езиковото разнообразие.

 

Приоритетите на Българското председателство през 2018 г. и аспектите на неговата подготовка бяха представени от г-жа Моника Панайотова, заместник-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, отговарящ за отношенията с Европейския парламент. Г-жа Панайотова отбеляза „Много съм радостна, като франкофон, да участвам в годишната среща на българските държавни служители франкофони, посветена на една толкова важна тема за нашата страна, каквато е първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Тя поздрави българските представители на франкофонската общност. В своята презентация г-жа Панайотова представи принципните очаквания, възможностите, подготовката на Българското председателство, касаеща съдържанието, предизвикателствата и възможностите за Европа и за света, ключовите послания и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

 

Беше чест за участниците в срещата присъствието на г-жа Доминик Вааг, първи съветник в Посолството на Франция в България, която се обърна към участниците: „Поздравления за българските държавни служители, сред които сте и Вие, дами и господа, и които участвахте активно в подготовката на Българското председателство. Обучението на екипите на министерствата е ключов елемент за успешната подготовка. В качеството Ви на български държавни служители франкофони, Вие ще бъдете част от тези основни връзки между националното и европейското ниво и при това на няколко езика, включително на английски и френски, които главно се използват, в това число и в Съвета на Европейския съюз.“

 

В своята реч г-н Андреас Котидис, първи съветник и заместник-ръководител на мисията в Посолство на Гърция в България, сподели опита на Гърция, една франкофонска страна, в председателството на Съвета на ЕС през 2014 г. „Този първи семестър на 2014 г. беше семестър, пълен с предизвикателства, но и също пълен с постижения. Позволете ми да напомня, че този семестър не беше само семестърът на Гръцкото председателство наСъвета на Европейския съюз, но и също този на общинските, регионалните и европейските избори.“. Приоритетите на Гръцкото председателство са били: въпросите на растежа, създаването на работни места, въпросите на заетостта, включително заетостта на младите хора; засилването на еврозоната и икономическото управление на ЕС; защитата на границите на ЕС, управлението на миграционните потоци и мобилността, по-специално чрез насърчаване на дебата за бъдещето на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие; интегрираната морска политика като хоризонтален приоритет.

 

Лекторите на срещата бяха реномирани преподаватели от български и франкофонски университети.

 

Доц. Антоний Гълъбов от Нов Български Университет привлече вниманието на публиката със своята презентация „Качеството на европейската интеграция посредством приоритетите на триото: Естония, България, Австрия като председатели на Съвета на ЕС“. Програмата на всяко председателстващо трио възпроизвежда понятието и значението на Европейския съюз в съответствие с актуалните обстоятелства. На свой ред всяка страна се стреми да намери и формулира собствените си приоритети като част от споразумението за трио-програмата на председателството.

 

Динамична беше презентацията на проф. Мария Никулеску, директорка на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт, която представи „Езиковите умения при упражняване на председателството на Съвета на ЕС“. Тя засегна въпроса за Брекзит е мястото на английския и другите европейски езици, в това число и на френския, българския и т.н. в процеса на европейските многостранни преговори.

 

Проф. д-р Ингирд Шикова от катедра „Европеистика“ в Софийски университет представи по много интересен начин „Българското председателство – амбиции и реалности“. Проф. Шикова илюстрира соята презентация с множество примери отнасящи се до противоречивите предизвикателства и очаквания, амбициите и реалностите. Председателството трябва да съчетава защитата на националните интереси, политическата му функция на „лидерство“ (дефиниране на дневния ред и стратегическите перспективи) и налагането на неутралитет. Българските държавни служители, които са част от председателството, трябва да имат амбицията за положителна оценка, тъй като всички председателства официално представляват „голям успех“. Амбицията да се успява е това, което води до резултати. Трябва да оставим добро впечатление като държава, че сме добър ученик, добър европеец.

 

Годишната среща на франкофоните в държавната администрация се проведе в атмосфера на голям интерес и оживени дискусии. Неформалните разговори между участниците позволиха да се задълбочат вече съществуващите франкофонски приятелства и същевременно да се създадат нови лични и професионални.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Rencontre annuelle des fonctionnaires francophones dans la fonction publique bulgare

 « A la veille de la Présidence bulgare du Conseil de l’UE : où en est-on ? »

 

« La rencontre était très utile et professionnelle ! »

« Très bonne organisation. »

« Félicitations pour l’initiative ! »

 

Le 15 novembre 2017, l’Institut d’administration publique a organisé à Sofia la Rencontre annuelle des fonctionnaires francophones dans la fonction publique bulgare. Les fonctionnaires francophones bulgares se sont réunis pour se poser la question « A la veille de la Présidence bulgare du Conseil de l’UE : où en est-on ? »

 

Cette rencontre a réuni environs 60 participants de diverses administrations, tous fonctionnaires francophones participant à la préparation de la Présidence bulgare ou travaillant dans le domaine des affaires et des projets européens. Parmi les participants il y avait des présidents et vice-présidents des instances préparatoires et des groupes de travail de la Présidence bulgare du Conseil de l’UE.

 

La rencontre s’inscrit dans le cadre des formations techniques et professionnelles que l'IAP met en œuvre via le projet « Initiative francophone nationale bulgare 2015-2018 » développé conjointement par le Gouvernement de la République de Bulgarie et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le Ministère des Affaires étrangères est le coordinateur national politique de ce projet qui s’inscrit dans la perspective de la Présidence bulgare du Conseil de l'Union Européenne.

 

L’évènement a bénéficié du partenariat avec l’École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le management (ESFAM).

 

La rencontre a été inaugurée par Mme Kristina Andreeva, responsable formation et francophonie à l’IAP, qui a remercié chaleureusement l’OIF, le Ministère des Affaires étrangères et tous les participants pour leur enthousiasme et motivation de prendre part à cette initiative francophone.

 

C’était un vrai plaisir pour l’audience d’avoir la présence de Mme Rennie Yotova, Directrice du Bureau régional de l’OIF pour les pays de l’Europe centrale et orientale. Dans son discours Mme Yotova a exprimé ses félicitations pour cette initiative qui ressemble les fonctionnaires francophones bulgares autour le thème actuel de la présidence bulgare. La francophonie a pour but non seulement la promotion de la langue française, mais aussi les valeurs communes de la diversité linguistique et culturelle, de la paix et de la démocratie. Mme Yotova a déclaré que les priorités pour les jeunes et la sécurité sont des priorités de l'Organisation internationale de la Francophonie.

 

De la part du Ministère des affaires étrangères de Bulgarie, c’était M.Assen Krestev, Correspondant national pour la Francophonie qui s’est adressée chaleureusement au public.

 

La rencontre annuelle s’est déroulée dans un format bilingue : en français et en bulgare, un format bien apprécié pendant la rencontre en 2016 Cela s’inscrit dans les actions principales de l’OIF et notamment : de valoriser l’usage et l’influence de la langue française dans un contexte de diversité linguistique.

 

Les « Priorités de la présidence bulgare en 2018 et les aspects de sa préparation » étaient présentés par Mme Monika Panayotova, Vice-ministre de la présidence bulgare du Conseil de l'UE 2018 et Ministre délégué aux relations avec le Parlement européen. Mme Panayotova a souligné « Je suis très ravie, en tant que francophone, de participer à la rencontre annuelle des fonctionnaires bulgares francophones, consacrée à un sujet si important pour notre pays, qui est la première Présidence bulgare du Conseil de l’UE ». Elle a félicité les représentants bulgares de la communauté francophone. Dans sa présentation Mme Panayotova a abordé les attentes principales, les opportunités, la préparation de la Présidence bulgare concernant le contenu, les défis et les opportunités pour l'Europe et le monde, les messages clés et les priorités de la Présidence bulgare du Conseil de l'UE 2018.

 

C’était un honneur pour les participants à la rencontre d’avoir la présence de Mme Dominique Waag, Première conseillère de l’Ambassade de France en Bulgarie, qui s’est adressée aux participants : « Félicitations aux fonctionnaires bulgares dont vous faites partie, Mesdames et Messieurs, et qui ont participé activement à la préparation de la présidence bulgare du Conseil. La formation des équipes ministérielles est un élément crucial d’une préparation réussie. En tant que fonctionnaires bulgares francophones, vous ferez partie de ces relais essentiels entre le niveau national et le niveau européen, et cela dans plusieurs langues, dont l’anglais et le français, qui sont majoritairement utilisés y compris au Conseil de l’Union européenne. ».

 

Dans son discours M. Andreas Kotydis, Premier conseiller et chef-adjoint de la mission de l’Ambassade de Grèce en Bulgarie, a fait le partage de l’expérience de Grèce, un pays francophone, de la présidence du Conseil de l’UE en 2014. « Ce premier semestre 2014 était un semestre plein de défis, mais aussi plein de réalisations. Permettez-moi de rappeler que ce semestre n’a pas seulement été le semestre de la Présidence hellénique du Conseil de l’Union européenne, mais aussi celui des élections municipales, régionales et européennes. ». Les priorités de la présidence grecque étaient : les questions de croissance, de création d’emplois, les questions liées à l’emploi et notamment l’emploi des jeunes ; l’approfondissement de la zone euro et de la gouvernance économique de l’UE ; la protection des frontières de l’UE, la gestion des flux migratoires et de la mobilité, notamment par le biais de la promotion du débat sur l’avenir de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice ; une politique maritime intégrée comme priorité horizontale.

 

Les intervenants de la rencontre étaient des professeurs renommés des universités bulgares et francophones.

 

Prof. Antoniy Galabov de la Nouvelle Université de Bulgarie, a attiré l’attention du public avec sa présentation sur la « La qualité de l'intégration européenne à travers les priorités du trio : Estonie, Bulgarie, Autriche à la présidence du Conseil de l'UE ». Le programme de chaque trio présidentiel reproduit la notion et le sens de l'Union européenne selon les circonstances actuelles. A son tour chaque pays cherche à trouver et inscrire leurs propres priorités dans le cadre de l’accord sur un programme présidentiel de trio.

 

Une intervention dynamique était faite par Prof. Maria Niculescu, Directrice de l`École Supérieure de la Francophonie pour l’Administration et le Management qui a présenté « Les compétences linguistiques dans l’exercice de la Présidence du Conseil de l’UE ». Elle a abordé le sujet de Brexit et la place de l’anglais et des autres langues européennes y compris le français, le bulgare, etc. dans les processus des négociations multilatérales européennes.

 

Prof. Prof. Dr. Ingrid Chikova de Chaire « Etudes européennes » à l’Université de Sofia a présenté d’une manière très intéressante « La Présidence bulgare - ambitions et réalités ». Prof. Chikova a illustré son intervention avec beaucoup d’exemples concernant les enjeux et les attentes contradictoires, les ambitions et les réalités. La présidence doit concilier la défense de ses intérêts nationaux, sa fonction politique de « leadership » (définition de l’agenda et des perspectives stratégiques) et l’impératif de neutralité. Les fonctionnaires bulgares qui font partie de la présidence doivent avoir l'ambition d'une évaluation positive, car toutes les présidences représentent formellement «un grand succès ». C’est l’ambition de réussir qui mène au succès. Il faut laisser une bonne impression, celle d’être un bon élève, un bon Européen.

 

La Rencontre annuelle des fonctionnaires francophones dans la fonction publique bulgare s’est passée dans une atmosphère d’un grand intérêt et des discussions animées. Les contacts informels entre les participants ont permis de renforcer les amitiés francophones déjà existantes et de créer de nouveaux contacts personnels et professionnels.