ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ, свързан с институционалната рамка на централно ниво на държави-членки на Европейския съюз

22 Април 2021
Alt

 

С цел повишаване на научно-изследователския капацитет в ИПА по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се предвижда разработване на анализи, за които могат да кандидатстват специалисти със завършено висше образование.

В тази връзка Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт от ИПА да разработят анализ на тема:

„Систематизиране на информация за институционалната рамка на централната администрация в Европейския съюз“.

Целта на анализа е да се систематизира информацията и да се направи сравнителен анализ на институционалната рамка на централно ниво на страни членки на Европейския съюз с институционалната рамка в България.

Окончателният доклад с изследването трябва да включва обобщена и аналитична информация и оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите корективи мерки и т.н.

Общият обем на разработения документ трябва да бъде максимум 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен минимум бакалавър по публична администрация или докторант;
 • публикация в областта на управление на администрацията е предимство;
 • отлично владеене на някой от официалните езици на ЕС (английски, немски или френски език);
 • добра компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г., се посочва само номера на дипломата и информация, необходима за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски, немски или френски език - минимално ниво на владеене B2 или минимален резултат от преминат изпит IELTS 6.0, TOEFL iBT 79, или др. за английски език; GOETHE-ZERTIFIKAT B2 и TestDAF B2 за немски език или DELF B2 за френски език и др.
 • копие на публикация или интернет връзка към публикация в областта на публичните политики;
 • препоръка от ръководител, преподавател или работодател;
 • други (незадължителни) документи: удостоверения, участие в конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща до Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на имейл ipa@ipa.government.bg в срок до 7 май 2021 г. включително.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 5 месеца с възнаграждение в размер на до 3000 лв. за целия срок на договора.

 

Приложения:

1. Формуляр за участие

2. Техническа спецификация

 

За повече информация:

Айлин Ниязиева

тел.: 02 940 2561, моб. тел.:  0884 911 546

имейл: a.nyazieva@ipa.government.bg