ИПА набира специалист за разработване на анализ „Задължения на ръководните служители в държавната администрация“

18 Март 2022

Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема:

„Задължения на ръководните служители в държавната администрация“.

Целта на анализа е да се проучи българското законодателство и да се систематизират всички произтичащи от законови и подзаконови нормативни актове задължения на ръководните служители в държавната администрация по смисъла на чл. 5 от Закона за държавния служител.

Окончателният доклад трябва да включва идентифицираните дейности, които се изпълняват от ръководните служители в държавната администрация; изготвен  график по дейности с нормативно установени срокове, който да бъде спазван  през годината; определяне на евентуални рискове при изпълнение на дейностите, както и ключови изводи и предложения относно възможностите за пълноценното осъществяване на дейностите.

Общият обем на разработения документ трябва да бъде максимум 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование:
  • магистър по специалността „Право“ или
  • бакалавър по специалността „Публична администрация“ или
  • магистър по специалността „Публична администрация“ или
  • да са докторанти в професионални направления „Право“ или „Администрация и управление“
 2. Да притежават добра компютърна грамотност;
 3. Наличието на публикация в областта на управление на администрацията или анализ на законодателството е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на научна публикация или интернет връзка към публикация в областта на управлението на администрацията или анализ на законодателството; минимум 1 препоръка от научен ръководител или преподавател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на имейл ipa@ipa.government.bg в срок до 05.04.2022 г. включително.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 5 месеца с възнаграждение в размер на 3000 лв. за целия срок на договора.

Документи за изтегляне:

1) Формуляр за участие

2) Техническа спецификация

 

За повече информация:
Елена Димкина
тел.: 02 940 2894
моб. тел.: 0888 835 313
имейл: e.dimkina@ipa.government.bg