01 Септември 2017
Alt

Във  връзка с изпълнение на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на млади специалисти с висше образование, които съвмество с експерт от ИПА и външен консултант (ментор) да разработят аналитичен документ по една от следните теми:

 

1.      „Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на една административна услуга от типа „Епизод от живота“ и една административна услуга от типа „Епизод от бизнеса“

 

Анализът трябва да включва информация за услугите, които се включват в услугите от типа „Епизоди от живота” и „Бизнес събития”, водещата администрация, при която крайният ползвател заявява и получава услугата, начина на заявяване, заплащане и предоставяне на съответната комплексна административна услуга, взаимодействието между административните структури, включени в „Епизода от живота“ или „Епизод от бизнеса“ и очаквана полза за гражданите и организациите. При изготвянето на доклада следва да бъде използвана и Методологията за усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административни услуги.

Общият обем на разработения документ трябва да бъде минимум 70 и максимум 150 стандартни страници.

 

2.      „Институционална идентичност на интернет страниците на държавната администрация в България“

 

Необходимо е да се анализират съществуващите сайтове на административни струкури и поддържани от администрацията страници. Анализът следва да включва преглед на добри европейски практики. Следва да се предложи модел за намаляване на разходите за поддръжка на сайтове, за повишаване на разпознаваемостта на администрацията в интернет, подобряване на публичния образ на държавната администрация и структуриране на присъствието на администрациите в социалните мрежи.

Общият обем на разработения документ трябва да бъде минимум 70 и максимум 150 стандартни страници.

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“ или „Природни науки, математика и информатика";
 • минимум една научна публикация в областта на управлението и администрацията;
 • отлично владеене на английски език;
 • отлични компютърни умения.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.      Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по избраната тема

2.      Автобиография на български език , към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език - минимално ниво на владеене B2 или минимален резултат от преминат изпит IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 или др.;
 • копие на научна публикация или интернет връзка към публикация в областта на управлението и администрацията;
 • две препоръки от научен ръководител, преподавател или работодател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения за завършен стаж, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

 

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща на хартиен носител до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на адрес гр. София - 1000, ул. „Аксаков“ № 1 до 9 октомври 2017 г.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябвада представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по избраната тема.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор със срок 5 месеца (от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г ) с възнаграждение в размер на до 3160 лв за целия срок на договора.

 

Може да изтеглите формуляр за участие тук.

 

За повече информация:

Гергана Георгиева,

старши експерт в ИПА

тел.: 02 940 37 61

моб. тел.: 0884909963

имейл: g.georgieva@ipa.government.bg