ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2019 година

16 Декември 2019

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на Капитал Форт се проведе годишното издание на Конкурса за Добрите практики в администрацията.

На официална церемония Изпълнителният директор на Института по публична администрация  Павел Иванов връчи наградите на победителите в трите категории – Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност. Тази година в Конкурса се включиха 40 проекта, като най-много практики получихме в категорията „Социална отговорност“ – 24.

Първа награда в категория „Управление на хората“ се връчи на община Кюстендил в лицето на г-н Петър Паунов, кмет на общината с практиката „Организационна култура, публичност на дейностите по управление на човешките ресурси и изграждане на възможни кариерни пътеки“.

На второ място е Областна администрация Ловеч с „Мерки за предпазване на служителите и работниците на ОА –  Ловеч от наранявания или загуба на живот“.  

Третото място си поделиха Национален осигурителен институт (НОИ) и Дирекция „Бюро по труда – Ихтиман“ към Агенция по заетостта. НОИ участва с практиката „Споделяне на практически опит и подходи за работа с клиенти в публичната администрация“, а Дирекция „Бюро по труда – Ихтиман“ се класира  с практиката „Контролни карти за вътрешни проверки в Дирекция „Бюро по труда - Ихтиман“.

Тази година в категория „Технологични решения за добро управление“  две първи места се присъдиха на практиките на дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) към Администрацията на Министерския съвет и Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Дирекция ЦКЗ участва с практиката „Електронни услуги за кандидати и бенефициенти – ИСУН 2020“, а г-н Георги Стратиев, началник на отдел „Информационни системи“ получи статуетката.

НАПОО се класираха на челното място с  „Надградена ИС на НАПОО с нов модул за проверка на Свидетелствата за професионална квалификация (СПК) преди вписването им „Регистър на издадените документи“ по чл. 42, т.11 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)“. Наградата прие г-жа Емилияна Димитрова, председател в Агенцията.

Второ място в категорията се присъди на Министерство на вътрешните работи, дирекция „Информационни и комуникационни системи“ с практиката „Интегриране на системите за сигурност на МВР чрез използване на информацията от Интегрирана автоматизирана система за сигурност (ИАСС) и Интегрирана система /платформа/ за управление на структурите с компетенции по предотвратяване и/или овладяване на кризи от различен характер“.

Три практики бяха отличени на третото място в категория „Технологични решения за добро управление“ – Национален център за информация и документация (НАЦИД) с практиката „Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България  и изграждане на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове – изпълнени дейности в рамките на текущ проект по ОПДУ „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ с практиката „Технологични решения за ефективно  управление на одитната дейност в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и Община Габрово с практиката „Система за управление на ИТ процесите в община Габрово“.

Победител в категория „Социална отговорност“ е Регионална инспекция по околната  среда и водите – Смолян с добрата практика „Повишаване на екологичното съзнание и култура на различните групи от обществеността“. Наградата се връчи на г-жа Екатерина Гаджева, директор на РИОСВ – Смолян.

Двете втори места се връчиха на дирекция „Вътрешна сигурност“, Министерство на вътрешните работи и община Добрич.

Министерството спечели с практиката „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“, а общинската администрация с  „Община Добрич в подкрепа на хора с умствени увреждания или Как една мечта се превръща в реалност“.

На трето място се класира практиката на Община Троян „Развитие на дейности в земеделието и менажиране на общински земи, които да осигуряват екологично чисти плодове и зеленчуци за социални цели“.

 

Пълно класиране на практиките може да разгледате тук.

 

Благодарим на всички участвали организации за активността и интересните практики. Очакваме Вашите практики и през 2020 г.!

Всички участвали практики ще бъдат публикувани в Сборник с добри практики.

 

 


Проект  BG05SFOP001-2.017-0001-С01/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.