13 Септември 2017
Alt

В периода октомври-декември 2017 г. в Института по публична администрация предстои провеждане на обучения по 11 курса по проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Курсовете са без такса за участие, а темите им са посочени в Приложение № 1 към тази покана.

 

Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

 

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, вкл. в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение по някой от посочените в приложения списък курсове. Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 25 септември 2017 г. на имейл: d.eneva @ ipa.government.bg

 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

·         съответствие с изискванията към лекторите;

·         актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;

·         подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

 

Информация за целевите групи, очакваните резултати, продължителността и формата на обучение на съответните курсове е дадена в Каталога на ИПА за 2017 г., публикуван на:

http://www.ipa.government.bg/bg/katalog-programi-za-obuchenie-2017.

 

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните курсове. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за провеждане на обученията.

 

За повече информация:

Диана Енева

Главен експерт

тел: 02/940-25-52

имейл: d.eneva @ ipa.government.bg

 

Приложения:

 

1. Приложение 1

 

2. Приложение 2

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.