20 Октомври 2016

На 17 октомври 2016 г. в Брюксел бе дадено началото на четиригодишен международен проект за „Подкрепа за изграждане на капацитет на публичната администрация в Туркменистан“ –DCI-ASIE/2013/024—820. Проектът е възложен от Европейската комисия и ще се управлява от международната компания Human Dynamics в партньорство с ИПА и Expertise France.  

Общата цел на проекта е да модернизира публичната администрация на Туркменистан, в съответствие с международни и европейски стандарти чрез трансфер на знания и ноу-хау посредством изграждане на капацитет на институциите, отговарящи за обучението и професионалното развитие на държавни служители.

Конкретната цел на проекта е да повиши институционалния капацитета на Академията за държавни служители в Туркменистан чрез разработване на съвременни програми за обучение.

ИПА ще участва в проекта чрез подпомагане на част от основните дейностите, сред които:

-             Разработване на методология за оценка на нуждите от обучение;

-             Разработване на наръчник за прилагането на методологията;

-             Изготвяне на анализ за нуждите от обучение;

-             Разработване на обучителни програми и др.

Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца от подписването на договора с Европейската комисия.