ИПА стартира нов проект по ОП "Добро управление"

27 Декември 2016

                                                                                              

На 23.12.2016 г. Институтът по публична администрация (ИПА) сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики” с номер на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г. по приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проектае осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация.

Специфични цели на проекта са:

-          Укрепване на капацитета на служителите в администрацията за предоставяне на професионално и експертно управление;

-          Повишаване на капацитета на института за ефективност и ефикасност в провеждането на обучения;

-          Подобряване на процеса на вземане на решения в Европейския съюз и управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

-          Развитие на високото ниво на професионализъм и са повишени знанията, уменията и капацитета на служителите в държавната администрация чрез провеждането на специализирани обучения.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

-          Развитие на капацитета на ИПА за подобряване на качеството на учебната и изследователската дейност;

-          Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България;

-          Организиране на Академия за Европейските структурни и инвестиционни фондове;

-      Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива по модерни обучителни програми в синхрон със стратегическите приоритети и потребностите на администрацията;

-          Развитие на информационен и документационен център в ИПА;

-          Дейности за информация и комуникация.

 

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат повишени знанията, уменията и капацитета на повече от 19 000 служители от държавната администрация и ще бъде развит капацитетът на ИПА като водеща обучителна институция.

 

Продължителността на проекта е 29 месеца и ще приключи декември 2018 г.

Размерът на общата стойност на проекта е 5 716 017,58 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на ИПА в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.