15 Септември 2016

С договор от 15 септември 2016 г. между ИПА и ръководителя на УО на ОПДУ на Института се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFOP001-2.002-001 с наименование „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“ и срок за изпълнение до 31.12.2018 г.

 

Общата стойност на предоставената помощ е в размер на 825 704 лв. Проектът включва комплекс от дейности, сред които:

·         Провеждане на общо обучение по CAF на 300 служители с цел развитие на познанията за модела и ползите от неговото прилагане.

·         Развитие на капацитета на CAF ресурсния център в ИПА.

·         Внедряване на модела CAF в 48 администрации.

·         Изграждане на капацитет за външна оценка по прилагането на модела и за присъждане на сертификат за „Ефективен CAF потребител“.

 

ИПА периодично ще популяризира информация за хода на изпълнение на проекта и постигнатите резултати.