КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

В периода 17-19 май 2023 г. в гр. Банско, се проведе национална среща на тема: „Управление на качеството в българската държавна администрация“. В събитието участваха общо 100 души – представители на български администрации от всички нива, прилагащи инструменти за качество, лектори и консултанти по модел CAF, екипът по CAF в ИПА и чуждестранни експерти.

Срещата бе официално открита и модерирана от Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация.

Първият ден бе фокусиран върху открояващите се нови тенденции и предизвикателства в публичната администрация в Европа. С презентации по темата се включиха Мина Шойлекова, началник сектор „Публична администрация и управление“ към Европейската комисия и Филип Парзер от Австрийския център за изследване на публичната администрация.

През втория ден бяха разгледани основните инструменти по качество, прилагани в българската администрация - EFQM, CAF и ISO. Те бяха представени от представители на организации с практически опит по тях – Галина Мутафчийска и Пенка Йорданова (за EFQM), Николета Белчева, РЗИ Монтана (за CAF), Димитрина Герасимова, Столична община (за ISO). Интересна презентация, в която бе направен сравнителен анализ между CAF и ISO и тяхното приложение в публичния сектор, изнесе представителя на Европейския CAF ресурсен център - Тихана Пузич. По време на срещата в този ден бяха проведени интензивни дискусии по групи от участниците по темите: кои са най-подходящите инструменти за качество в държавната администрация и как българската администрация да отговори на новите предизвикателства пред нея.

Основен фокус на срещата през третия ден бе представянето на финалния доклад на международния проект „Укрепване на устойчивостта на публичната администрация с модел CAF 2020 след кризата с COVID-19“ – от представителя на екипа на ОИСР г-н Симон Калеуаерт. Той представи изводите от проведените по проекта проучвания за влиянието на модел CAF за устойчивост при COVID кризата, както и основни препоръки към публичната администрация в контекста на адаптивност и устойчивост при кризи. Конференцията завърши с представянето на ролята на изкуствения интелект за повишаване качеството на административната дейност - от Орлин Кузов, ръководител на Институт „Големи данни за интелигентно общество“ към СУ „Св. Климент Охридски“, в контекста на темата за новите предизвикателство и тенденции на развитие на публичната администрация..

Снимка от залата на хотела, докато тече онлайн-включване на лектор  Снимка на участници от залата, които работят по групова задача и дискутират  Снимка на участници от залата, на друга група от хора, работеща по зададена задача

Снимка на всички участници в конференцията по качество, на фона на хотела. Половината са застанали на тревата, другата половина са се наредили на терасата пред хотела

 


Събитието се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“