20 Ноември 2015

На 20 май 2015 г. Институтът по публична администрация проведе първата национална конференция на тема „Прилагане на системи за управление на качеството в българската държавна администрация“ в гр. София, резиденция Бояна.

 

Темата на конференцията е тясно свързана с новата Стратегия за развитие на държавната администрация в България 2014-2020, която в контекста на „доброто управление“ поставя задачата за широко разпространение на инструменти за управление на качеството, както и превръщането на ИПА в национален ресурсен център за обучения и консултации в тази област.

 

На конференцията бяха представени резултатите от извършено Изследване за прилагане на системи за качество в структурите на държавната администрация в България, направено в рамките на проект на ИПА по ОПАК*. Изследването обхваща основните системи на качество, прилагани в администрациите на страни от ЕС (CAF, EFQM, ISO, други) и тяхното приложение в структурите на българската централна администрация, както на централно, така и на местно ниво. На конференцията бяха обсъдени кои модели за управление на качеството са особено подходящи за българската държавна администрация съобразно характеристиката на съответните институции.

 

Може да се запознаете със самото изследване: Системи за управление на качеството в държавната администрация

 

Приложени са и презентациите, представящи прилагането на различни модели за управление на качеството в структури на българската администрация:

 

CAF– ползи и предизвикателства (Областна администрация Пазарджик)

 

Прилагане на модела за съвършенство на EFQM в НАП

 

Опитът на Община Велико Търново в разработване, внедряване и поддържане на система за управление - ползи и предизвикателства 

 

Управление на качеството в публичния сектор - Защо, какво и как?

 

 

*Събитието се проведе в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 г „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-15, приоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОПАК.