Международна конференция на тема „Оценка на въздействието – какво можем да подобрим?

08 Май 2018
Alt

На 26 и 27 април 2018 г. в гр. София, Институтът по публична администрация проведе международна конференция на тема „Оценка на въздействието – какво можем да подобрим?“.

 

На конференцията бяха представени добри практики от България и Европа при извършване на оценка на въздействието.

 

Събитието бе открито от Павел Иванов, изпълнителен директо на ИПА. Той изрази задоволство от интереса към темата, която би следвало да продължава да се популяризира в България.

 

Красен Станчев, доцент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, направи исторически обзор на инициативата в България. Бяха направени  изводи, че въпреки сравнително дългогодишния опит, има върху какво да се работи за повишаване на качеството на оценките.

 

Масимо Мара, представител на European Investment Bank и фонд JASPERS,представи анализ разходи-ползи в контекста на Европейските кохезионни фондове.

 

Микел Акуаро, изследовател в Joint Research Center към Европейската комисия, представи работата на Центъра в областта на анализ на данни, събирани от държави членки на ЕС. Чрез такъв тип анализи се цели създаване на по-ефективни политики на ниво ЕС.

 

Актуални български практики при оценка на въздействието бяха представени от Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на Администрацията“ към Администрацията на Министерския съвет. . Като ключов момент за изработването на качествена оценка на въздействието бе посочено разбирането и првилната употреба на понятия при формулиране на проблеми.

 

Тони Димов, представител на Центъра за оценка на въздействието на законодателството, сподели примери за изготвени оценки на въздействието с незадоволително качество. Той разясни някои   принципни подходи, които би следвало да се спазват при изготвяне на оценките.

 

Павел Иванов, директор на ИПА, представи визия за ролята на модерната държава при регулирането на обществените отношения. Тенденцията е  държавата да анализира къде и в каква степен е необходима намеса, като се стреми да избягва свръхрегулиране.

 

Павел Настасе, директор на Националният институт за администрация на Румъния, запозна участниците с  проект за специализирано обучение на служители с профил, подходящ за ръководни длъжности. Презентацията включваше описание на проектната идея, реализирането й, постигнатите резултати и оценка на въздействието.

 

Конференцията се проведе в рамките на дейност 4.3 на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г., по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Презентации / Presentations

 

Красимир Божанов

 

Красен Станчев

 

Мишел Акуаро

 

Масимо Мара

 

Павел Настасе

 

Тони Димов

 

 

                 

 

конференцията е организирана по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.