15 Март 2016

С Постановление на Министерски съвет № 44 от 2 март 2016 г. е приет нов Устройствен правилник на ИПА.