14 Юли 2015

През 2014 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) печели награда за добра практика в категория „Добро управление“ за Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни.

 

Наградата им се „материализира“ чрез работно посещение в началото на м. юли 2015 г. в Париж. Българската делегация бе представена от Вержиния Цанкова – главен секретар на НАЦИД, Костадин Тонев – директор дирекция „Академично признаване и регулирани професии“ и Кристина Андреева – главен експерт „Местна администрация и франкофония“ в ИПА.

 

Бе проведена бенчмаркинг среща в аналогичната на НАЦИД институция Международния център за педагогически науки CIEP, с който двете организации участват в мрежата на т. нар. ENIC-NARIC – центрове в Европа. На срещата беше представен центъра CIEP като публична институция с оперативен характер – създаден през 1945 г., а от 1987 г. преминава под опеката на френското Министерство на образованието. Бяха обсъдени теми от общ интерес и за двата центъра CIEP и НАЦИД. В допълнение, колегите от френския ENIC-NARIC център представиха детайлно в реална среда функционалностите на информационната им система ФЕНИКС (Phoenix) за академично признаване.

 

Направена беше и среща в ENA - Националното висше училище по администрация, Франция, където българската делегация се запозна с обученията, които училището предлага.