Обучение „Киберзаплахите в публичния сектор – специфики, анализ и възможни подходи за намаляване на рисковете“

Изображение, на което вляво е логото на Еврпоейския съюз, а вдясно логото на оперативната програма

В периода 3-5 май 2023 г- в гр. Троян се проведе специализирано обучение „Киберзаплахите в публичния сектор – специфики, анализ и възможни подходи за намаляване на рисковете“ с основна целева група специалистите по кибер и информационна сигурност в държавната администрация.

Обучението премина в активна работа по групи, дискусии и демонстрация на възможни решения за справяне с киберзаплахите в публичния сектор. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с различните практики и подходи за киберсигурност, да дискутират възможни слаби места, намерени решения и да дадат своите предложения за осигуряване на високо ниво на мрежова и информационна сигурност в съответствие с нормативните изисквания и със стандарти за информационна сигурност.

Лектори в обучението бяха Ясен Танев и Антон Пулийски. В събитието участие взеха и г-н Младен Петров, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, г-н Юлиан Стефанов (дирекция „Киберсигурност“, ИАИЕУ), г-н Боян Григоров – дирекция „Киберсигурност“ в Министерство на електронното управление и г-н Асен Кунчев от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, които представиха своя опит и наблюдения по отношение на киберзаплахите в публичния сектор.

 

Снимка от откриването с акщцент върху изпълнителния директор на ИПА и кметът на Община Троян, които седят пред участниците и говорят. Кадър на залата, заснет леко вляво на участниците. На първия ред седят четирима участника, които са се усмихнали  Кадър с фокус върху лектор на събитието в близък план вдясно. В дъното вляво от лектора се виждат вторият лектор и една от участничките, представила резултати от работата по групи

Кадър от работата по групи, на който се виждат трима човека в гръб и двама участника в лице, насаядали около масата и дискутиращи задача.   Кадър от представяне на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция ИНфраструктура на електронното управление, който изнася презентация. На заден план вльво се вижда презентацията, а вдясно от него банер на проекта  Кадър на лекторите, докато седят при една от масите за работа по групи. Лекторите са изправени до масата и говорят с участник от масата


Обучението се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“