02 Ноември 2017
Alt

Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“, Институтът по публична администрация разработи 3 модулни обучения на английски език:

 

Модул 1 - „Законодателен процес в ЕС и практиката на Триалога след Договора от Лисабон. Стратегии и тактики за лобиране“

Изтеглете всички материали в rar по Модул 1 тук.

 

Модул 2 - „Председателстване на срещите на работните групи/органи на Съвета на ЕС“

Изтеглете всички материали в rar по Модул 2 тук.

 

Модул 3 - „Документация и документооборот на ЕС“

Изтеглете всички материали в rar по Модул 3 тук.

 

 

Проект "Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.