Оферти за обявената обществена поръчка на ИПА „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България“

09 Септември 2016

На 9 септември 2016 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) бяха публично отворени офертите на кандидатите по откритата процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България“. Предвижда се в рамките на посочената обществена поръчка да бъдат проведени обучения на общо 1740 служители от държавната администрация по въпроси, свързани с членството ни в ЕС.

 

Оферти бяха подадени от следните трима кандидати:

  • Обединение между Европейския институт за публична администрация (ЕIPA), Маастрихт, Кралство Нидерландия и Националното висше училище по администрация на Франция (ЕNA)
  • Обединение ЕСЕ Груп, в което участват Център за политически и дипломатически изследвания – Великобритания, ЕSTEP – Латвия, Естонско училище по дипломация и Агенция „Стратегма“ ООД
  • Фирма „Рувекс“ АД

 

Получените оферти ще бъдат разгледани съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки.