19 Август 2015

Институтът по публична администрация е създаден за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация и има водеща роля в обучението на служителите от всички нива на администрацията. Резултатите от дейността му през първото шестмесечие на 2015 г. са представени по следните основни дейности:

         1. Проучвания и оценка на потребностите от обучение, както за администрацията като цяло, така и за отделни професионални групи или организации в нея;

-        В периода февруари-март 2015 г. е направено онлайн проучване на потребностите от обучение за 2015-2018. За целта бяха разработени три въпросника за различни целеви групи, броят на получените отговори е 981. Проучването е част от по-мащабен анализ на потребностите от обучение, който е сред предварителните условия за стартиране на обученията по ОП „Добро управление“.

         2. Ежегодно актуализиране на програмите за обучение и прилагане на съвременни методи и форми на обучение;

-        В рамките на проект на ИПА по ОПАК през първото полугодие на 2015 г. са разработени и актуализирани над 40 нови учебни програми;

-         По проекта е разработена платформа за е-обучение и са подготвени първите е-курсове, които ще се провеждат в бъдеще.

         3. Организиране и провеждане на задължително обучение за назначени за първи път на държавна служба и за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност;

-        През полугодието са проведени общо 30 задължителни обучения за 1052 новоназначени ръководители и експерти от държавната администрация на всички нива. Обученията се провеждат по актуализирани учебни програми и в съответствие с определените в ЗДСл срокове.

         4. Развитие на капацитета за оценка на качеството и ефективността на проведените обучения;

-        През месец юни в ИПА е сформиран екип по качество на обучението, който ще прави предварителна оценка на качеството на новоразработени учебни програми и материали, а също и последваща оценка на проведените обучения. До края на годината ще бъдат направени първите оценки на качеството на обучението по разработени от екипа стандарти и критерии.

         5. Сътрудничество с институти, университети и други образователни институции в България и чужбина по въпроси, свързани с квалификацията на работещите в държавната администрация;

-        В сътрудничество с Института по публична администрация на Финландия през м. юни в София се проведоха две обучения за общо 55 служители на тема „Преговорен процес в ЕС“;

-        В ЕИПА Маастрихт се проведоха 3 обучения на общо 48 служители по въпроси, свързани с държавните помощи, оценка на въздействието и управление на изпълнението;

-        ИПА взе участие в „Дни на отворените врати“ – инициатива в рамките на Меморандум за сътрудничество между АМС, ИПА и над 10 български университета, в които се изучава специалността „публична администрация“;

-        През пролетта на 2015 г. екип на ИПА изготви проект, който беше одобрен от Международната франкофонска организация (МОФ) за кандидатстване по „Национална франкофонска инициатива 2015-2018 г. “Изготвен беше и годишен план за обучение за 2015 г. в рамките на програма „Френският език в международните отношения“. Предстоящите дейности/обучения по проекта за тази календарна година трябва да бъдат извършени до края на м. ноември.

         6. Проучване, внедряване и популяризиране на добри български и европейски практики в дейността на администрацията;

-        В рамките на проект на ИПА по ОП „Административен капацитет“  е разработена нова програма „Споделени добри практики“ и е издаден наръчник.  През юли по тази програма бяха обучени над 150 служители;

-        Извършена е подготовка за предстоящите конкурси за добри практики, които ИПА организира за поредна година;

-        Организирани са работни визити в Англия и Франция за победителите от конкурсите за добри практики през 2014 г. Визитите са с цел обмен на опит и популяризиране на добри практики.

         7. Разширяване на изследователската, издателската и информационната дейност с акцент подпомагане на структурите разработващи и управляващи стратегиите за административна реформа в страната;

-        През отчетния период са направени 5 изследвания по актуални въпроси на административната реформа. За популяризиране на резултатите са организирани 5 конференции по следните теми:

·         Ефективност на новата система на заплащане и оценка на изпълнението;

·         Системи за управление на качеството;

·         Отворени данни и прозрачно управление;

·         Административно обслужване на населението в България;

·         Европейски практики в доброто управление и административната дейност.

-        Издадени и разпространени са 5 методики, разработени във връзка с обучения в ЕИПА Маастрихт – по държавни помощи, предварителна оценка на въздействието, последваща оценка на въздействието, управление на изпълнението и модел за управление на качеството КАФ.

         8. Организиране на национални и международни конференции и семинари, кръгли маси и дискусионни форуми за трансфер на знания и изграждане на професионални мрежи сред служителите.

-        През първото полугодие ИПА организира общо 5 форума, обявени в Каталога на института:

                                 ·           Конференция по управление на качеството в държавната администрация с над 80участници от всички нова на администрацията;

                                 ·           Годишна среща на специалистите по човешки ресурси с над 80 участници;

                                 ·           Годишна среща на администраторите по държавни помощи с 60 участници;

                                 ·           Годишна среща на експертите по административно обслужване с участие на над 350 ръководители и експерти от цялата държавна администрация;

                                 ·           Кръгла маса: Отворено управление с над 50 участници.

-        Проведени са две обучения на тема „Управление на знанието“.

 

В периода януари-юни 2015 г. са проведени общо 436 обучения с 9 172 участници в тях. По-детайлна информация за проведените обучения през първото полугодие на 2015 г. е представена в следната таблица.

Програми по Каталог 2014 и Каталог 2015

Брой обучения

Брой обучени

2014

250

5309

ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ

13

394

УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ

26

623

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

36

869

ЕФЕКТИВНО БЮДЖЕТИРАНЕ

14

249

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

16

332

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

15

280

ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАЦИИ

7

135

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

0

0

ОТВОРЕНА. ПРОЗРАЧНА И ЕТИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

15

396

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

16

299

КОМПЮТЪРНИ КОМПЕТЕНЦИИ

65

944

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

1

5

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

15

208

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

2

25

ОБУЧЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА

2

35

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

6

171

ГОДИШНА СРЕЩА

1

344

2015

186

3863

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ

26

658

МОДЕРНО УПРАВЛЕНИЕ

16

305

ПОЛИТИКИ И РЕГУЛАЦИИ

29

618

ЕФЕКТИВНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РЕШЕНИЯ

16

379

БЪЛГАРИЯ В ЕС

6

159

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

7

148

Е-УПРАВЛЕНИЕ

9

139

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

24

275

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

19

189

ОБУЧЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА

3

86

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ С13-22-1 ПО ОПАК

27

640

КОНКУРСИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

0

0

ГОДИШНИ ФОРУМИ

4

267

ОБЩО:

436

9172

 

През първото полугодие на 2015 г. са провеждани обучения, както по Каталог 2014, така и по Каталог 2015.

   В таблицата са включени всички данни за:

-        обучения за служебно развитие

-        обучения за професионално развитие, вкл. обучения по поръчка

-        конференции и годишни срещи

  Данните са дадени по програми от Каталог 2014 и Каталог 2015

 

 

10 август 2015 г.