22 Януари 2019

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода 11 – 21 юни 2019 г. В програмата са включени лекции, посещения в институции на ЕС и двудневна сесия по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция. За сесията през м. юни 2019 г. България разполага с 1 квота за участие в програмата. С оглед на предстоящите избори за Европейски парламент, колегите не могат да избират тази институция за двудневната сесия по метода на наставничеството.

В тази връзка ИПА открива процедура за набиране на кандидати за участие в предстоящата сесия през м. юни 2019 г. Крайният срок за изпращане на кандидатурите в ИПА е 1 февруари 2019 г.

Изискванията към кандидатите са следните:

·         Да са държавни служители;

·         Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;

·         Да работят ежедневно с досиета на ЕС;

·         Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи, като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

Европейското училище по администрация покрива разходите за настаняване в хотел, транспорт извън Брюксел и обучение за посочения период. Изпращащите институции покриват разходите за самолетен билет и дневни за служителите. Служителите следва да бъдат номинирани от своята институция и да приложат на английски език:

·         Актуална автобиография;

·         Кратко мотивационно писмо за участие в програмата;

·         Попълнен формуляр ”Jobshadowing”(приложен). Същият може да се изтегли от интернет-страницата на ИПА: http://www.ipa.government.bg – секция „Обучения“ – раздел „Възможности за обучения в чужбина“ – подраздел Еразъм за публичната администрация" - „Процедура за кандидатстване“.

Кандидатурите следва да бъдат изпратени в ИПА до 01.02.2019 г. на хартиен носител и по електронен път на имейл: a.nyazieva [@] ipa.government.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате към Айлин Ниязиева, младши експерт в ИПА, тел.: 02/940 25 61.

Повече информация за настоящата сесия може да видите тук.