Отваряне на ценови оферти: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на наръчници, програми и обучителни материали за нуждите на проект: „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практик

23 Септември 2014

На 24.09.2014г., в 17.30часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес: гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № ОПАК 09-08/12.09.2014 г. на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на наръчници, програми и обучителни материали за нуждите на проект: „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № C13-22-1/16.04.2014г., открита № РД 10-59 от 13.08.2014 г. на изпълнителния директор на ИПА, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.