24 Октомври 2014

Администрацията на Министерския съвет съвместно с Института по публична администрация организира обучение на тема „Отворени данни в държавната администрация“, което се проведе на 16.10.2014 г. в резиденция Бояна. Гост лектор на специализираното обучение беше Макс Декерс, консултант по проект на Европейската комисия за популяризиране на инициативата за повторна употреба на информация в обществения сектор. В обучението взеха участие шестдесет  и четири представители на различни институции. Това беше първото събитие в България , на което инициативата се представя в толкова широк формат.

Обучението бе открито с приветствие от секретаря на Съвета за административната реформа г-н Павел Иванов. Той представи инициативата за отварянето на данни в държавната администрация и управлението на процеса за отваряне на публичната информация. Поставен беше фокус върху нуждата от активно участие на всички администрации в предоставянето на публичната информация в отворен формат, както и на икономическите ползи от реализирането на инициативата. Г-жа Нуша Иванова от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет изнесе презентация на тема „Инициативата отворени данни в България: Състояние и перспективи“. Основен аспект в изложението бе поставен върху предстоящите дейности, свързани с инициативата, като въвеждането на задължение за всички администрации да предоставят публичната информация, с която разполагат в отворен формат, приемане на насоки за отваряне на данните, приоритизирането им и запознаването на държавните служители с инициативата.

На събитието се представи разработеният портал за отворени данни https://opendata.government.bgи предстоящите стъпки за популяризиране на инициативата. Г-н Антон Стойчев, представител на разработчиците на портала, показа накратно основните функционалности на интернет страницата и база данните, които са качени в интернет домомента. Макс Декерс, гост-лектор на обучението, запозна участниците с европейския контекст на инициативата за отворени данни в своята първа лекция. Той представи Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба в обществения сектор и добри практики от дейността на държави-членки на ЕС като Естония и Франция.

В приложените файлове може да се запознаете с материалите от обучението, както и с проучването на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за състоянието на отворените данни в България.

1. Материали от обучение

2. Материали от обучение

3. Материали от обучение

4. Материали от обучение

5. Презентация АМС

Проучване на МТИТС за състоянието на отворените данни в България: тук

Допълнителни материали по темата: тук