09 Март 2015

Институтът по публична администрация (ИПА) ще проведе първото пилотно обучение за Европейския инструмент за качество в публичната администрация CAF на 10-12 март 2014 г. в София. Курсът ще бъде официално открит от г-н Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА и г-н Патрик Стаас, директор на Европейския CAF Ресурсен център, Маастрихт, Кралство Нидерландия.

 

Обучението се провежда в рамките на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с договор N С13-22-1/16.04.2014 г.

 

Проектът включва организирането на 4 пилотни обучения за CAF, които ще обхванат общо 100 служители от всички нива на българската администрация (централно, областно, общинско). Те са планирани да се проведат на следните дати: 10-12 март 2015 г. (за представители на централната администрация), 31 март-02 април 2015 г. (за представители на агенциите в България), 07-09 април 2015 г. (за представители на общинската администрация) и 27-29 април 2015 г. (за представители на областната и общинска администрация).

 

Общата рамка за оценка (CommonAssessmentFramework, CAF) е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. CAF може да бъде използван във всички области на публичния сектор и е приложим към публичните организации на всички нива - европейско, федерално, национално, регионално и местно. От неговото създаване през 2000 г. досега повече от 3 600 публични организации в 52 държави прилагат успешно този модел.

 

Стратегията за развитие на държавната администрация в България 2014-2020, Планът и Пътната карта за нейното изпълнение, и новоприетият План за действие поставят като приоритетна задача широкото въвеждане, поддържане и развитие на системи за управление на качеството, включително CAF, в българската администрация.

 

В тази връзка новообразуваният национален ресурсен CAF център към ИПА организира посочените обучения, с които цели да запознае българските държавни служители със същността, предимствата и възможностите за въвеждането на модела  CAF в българската администрация на всички нива – централно, регионално и местно.

 

 

За повече информация и контакти:

 

Мими Йотова, ИПА, ръководител звено по САF, тел: 02 940 2557

Николай Бизев, ИПА, тел: 02 940 2561