24 Октомври 2019

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 3 – 13 март 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие. В Програмата са включени лекции, посещения в институции на ЕС и двудневно практическо обучение по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция.

В тази връзка ИПА открива процедура за подбор на кандидати за участие в предстоящата сесия през март 2020 г. Крайният срок за изпращане на кандидатурите в ИПА е 8 ноември 2019 г.

Изисквания към кандидатите:

  • да са държавни служители;
  • да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • да работят ежедневно с досиета на ЕС;
  • да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

Европейското училище по администрация поема разходите за хотелско настаняване, транспорт (пътувания извън Брюксел) и обучение на одобрения кандидат. Изпращащата институция покрива разходите за самолетен билет и командировъчни на служителя.

Кандидатите за участие в Програмата следва да бъдат номинирани от администрацията, в която работят и да приложат на английски език:

  • актуална автобиография;
  • кратко мотивационно писмо за участие в Програмата;
  • попълнен формуляр Jobshadowing“.

Кандидатурите следва да бъдат изпратени в ИПА до 8.11.2019 г. на хартиен носител и по електронен път на имейл: a.nyazieva at ipa.government.bg

За допълнителна информация: Айлин Ниязиева, тел.: 02/940 25 61, мобилен: 0884 911 546