Подбор на кандидати за Програма „Еразъм за публичната администрация“ – лятна сесия за 2020

15 Януари 2020

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 9 – 19 юни 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие. В Програмата са включени лекции, посещения в институции на ЕС и двудневно практическо обучение по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция. Участниците няма да имат възможност да изберат Главна дирекция „Търговия“ (DG TRADE) за двудневната сесия по метода на наставничеството.

В тази връзка ИПА открива процедура за подбор на кандидати за участие в предстоящата сесия през юни 2020 г. Крайният срок за изпращане на кандидатурите в ИПА е 31 януари 2020 г.

Изисквания към кандидатите:

  • да са държавни служители;
  • да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • да работят ежедневно с досиета на ЕС;
  • да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

Европейското училище по администрация поема разходите за хотелско настаняване, транспорт (пътувания извън Брюксел) и обучение на одобрения кандидат. Изпращащата институция покрива разходите за самолетен билет и командировъчни на служителя.

Кандидатите за участие в Програмата следва да бъдат писмено номинирани от администрацията, в която работят и да приложат на английски език:

  • актуална автобиография;
  • кратко мотивационно писмо за участие в Програмата;
  • попълнен формуляр Jobshadowing

Кандидатурите следва да бъдат изпратени до 31.01.2020 г. до деловодството на ИПА и по електронен път на имейл: a.nyazieva@ipa.government.bg

За допълнителна информация: Айлин Ниязиева, тел.: 02/940 25 61, мобилен: 0884 911 546