Подбор на участници в „Еразъм за публичната администрация“ - октомври 2023

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе присъствено в периода 10 – 20 октомври 2023 г. В програмата са включени лекции, посещения в институции на ЕС и двудневна сесия по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция. За сесията през м. октомври 2023 г. България разполага с 2 квоти за участие в програмата.

В тази връзка ИПА открива процедура за набиране на кандидати за участие в предстоящата сесия, крайният срок за изпращане на кандидатурите към ИПА е 10 май 2023 г.

Изискванията към кандидатите са следните:

  • Да са държавни служители;
  • Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • Да работят с досиета на ЕС;
  • Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи, като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

Европейското училище по администрация покрива разходите за настаняване в хотел, транспорт извън Брюксел и обучение за посочения период. Изпращащите институции покриват разходите за самолетен билет и дневни за служителите. Служителите следва да бъдат номинирани от своята институция и да приложат на английски език:

  • Актуална автобиография;
  • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата;
  • Попълнен формуляр Jobshadowing;
  • Писмо на български език от изпращащата администрация, че са съгласни с номинацията на съответните колеги.

Кандидатурите следва да бъдат изпратени към ИПА до 10.05.2023 г. по електронен път на имейл: a.nyazieva@ipa.government.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате към Айлин Ниязиева, старши експерт в ИПА, тел.: 02/940 25 61.