14 Декември 2016

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни и се провеждат в периода 6 – 16 юни 2017 г. За 2017 г. България разполага с 4 квоти за участие в програмата.

 

В тази връзка ИПА открива процедура за набиране на кандидати за участие в първия семестър на програмата за 2017 г. Крайният срок за кандидатстване е 30 декември 2016 г. до ИПА.

 

Изискванията към кандидатите са следните:

  • Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • Да работят ежедневно с досиета на ЕС;
  • Да са служители в държавната администрация;
  • Да са членове на екипа за подготовка на председателството на ЕС;
  • Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи като например, Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

 

Европейското училище по администрация покрива разходите за настаняване в хотел, транспорт извън Брюксел и обучение за посочения период. Изпращащите институции покриват разходите за самолетен билет и командировъчни за служителите.

Служителите, които ще кандидатстват за участие в програмата, следва да бъдат номинирани от своята институция и да приложат актуална автобиография, и кратка мотивация за участие в програмата съгласно приложената форма на английски език.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Николай Бизев, главен експерт в ИПА, на служебен тел.: 02/ 940 2561 и имейл .

 

jobshadowing_excel_sheet_1-11.03.2016.xls