Подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“ – сесия през март 2019 г.

08 Ноември 2018

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода 5 – 15 март 2019 г. В програмата са включени лекции, посещения в институции на ЕС и двудневна сесия по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция. За сесията през м. март 2019 г. България разполага с 1 квота за участие в програмата.

 

В тази връзка ИПА открива процедура за набиране на кандидати за участие в предстоящата сесия през м. март 2019 г. Крайният срок за изпращане на кандидатурите в ИПА е 14 ноември 2018 г.

 

Изискванията към кандидатите са следните:

  • Да са държавни служители;
  • Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • Да работят ежедневно с досиета на ЕС;
  • Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи, като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

 

Европейското училище по администрация покрива разходите за настаняване в хотел, транспорт извън Брюксел и обучение за посочения период. Изпращащите институции покриват разходите за самолетен билет и дневни за служителите. Служителите следва да бъдат номинирани от своята институция и да приложат на английски език:

  • Актуална автобиография;
  • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата;
  • Попълнен формуляр ”Jobshadowing”(приложен). Същият може да се изтегли от интернет-страницата на ИПА: http://www.ipa.government.bg – секция „Международна дейност и проекти“ – раздел „Еразъм за публичната администрация“ – под-раздел „Процедура за кандидатстване“.

 

Кандидатурите следва да бъдат изпратени в ИПА до 14.11.2018 г. на хартиен носител и по електронен път на имейл: k.andreeva@ipa.government.bgс копие до:a.nyazieva@ipa.government.bg

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Андреева, главен експерт в ИПА, тел.: 02/ 940 37 58 или Айлин Ниязиева, младши експерт в ИПА, тел.: 02/940 25 61.