25 Януари 2021

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове/електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2021 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1  към тази покана. Изискванията към кандидатите за лектори са:

  1. Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“.
  2. Практически опит – минимум 5 години в област или области, свързани с темата на курса.
  3. Практически опит в обучението на възрастни и познания за съвременните тенденции  в обучението.
  4. Комуникативни умения.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за избран от тях курс. Предложенията трябва да са изготвени по съответния образец  (Приложение  2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 05 февруари 2021 г. на  r.dimitrova at ipa.government.bg

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за разработване на курсовете. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори/лекторски екипи ще бъдат сключени договори за разработване.

Приложения:

  1. Теми и информация за новите е-модули за самообучение (приложение 1)
  2. Образец за е-модул за самообучение (приложение 2)

За повече информация: 

Радостина Димитрова
тел.: 02/ 940 3761, моб.: 0885401158
 e-mail: r.dimitrova at ipa.government.bg


Проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене",
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.