09 Април 2021

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове, включени в Каталог 2021.

Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1  към тази покана. Изискванията към кандидатите за лектори са:

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за избран от тях курс. Предложенията трябва да са изготвени по съответния образец  (Приложение  2 и 3) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 26 април 2021 г. на  r.dimitrova@ipa.government.bg

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за разработване на курсовете. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори/лекторски екипи ще бъдат сключени договори за разработване.

Приложения:

 

За повече информация: Радостина Димитрова
тел.: 02/ 940 3761, моб.: 0885401158
e-mail: r.dimitrova @ ipa.government.bg