Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

13 Септември 2018
Alt

ПОКАНА

за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

 

През втората половина на 2018 г. Институтът по публична администрация организира присъствени обучения по нов курс на тема "Работа с граждани с увреждания" който ще се проведе в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Подробна информация за целевите групи, очакваните резултати, продължителността и формата на обучение са посочени в Приложение № 1 към тази покана.

 

Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

 

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, включително в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

 

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение на курса. Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение № 2). Заедно със съответното приложение трябва да бъде изпратена и актуална автобиография в ИПА най-късно до 19 септември 2018 г. на електронен адрес:   . 

 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

 

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните курсове. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избрания лектор/лекторски екип ще бъде сключен договор за разработване на обучението.

 

За повече информация: Габриела Савова, тел: 02/940 37 61, e-mail: 

 

Приложения:

  1. Приложение 1 - Описание на курс "Работа с граждани с увреждания"
  2. Приложение 2 - Образец за изготвяне на предложение за присъствено обучение

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.