04 Януари 2019

През 2018 г. Института по публична администрация (ИПА) стартира нова учебна програма „Електронни модули за самообучение“. По Каталог 2019 предстои разработването на още 9курса в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Темите на курсовете са посочени в Приложение № 1 към тази покана. Самообучението по тези модули ще се извършва чрез платформата на ИПА за електронно обучение. Времето за самообучение по всеки модул е до 4 часа.

 

Във връзка с разработването на електронните модули, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

 

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, включително в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

 

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение по някой от посочените в приложения списък курсове. Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 11януари 2019 г. на електронен адрес: r.dimitrova@ipa.government.bg.

 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

 

 Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните курсове. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за разработване  на съответните модули.

 

За повече информация: 

Радостина Димитрова

тел: 02/940 37 61

e-mail: r.dimitrova@ipa.government.bg

 

Приложения:

  1. Списък на курсовете, които предстои да се разработят
  2. Образец за изготвяне на предложение за обучение