Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

04 Януари 2019

През 2018 г. Института по публична администрация (ИПА) стартира нова учебна програма „Електронни модули за самообучение“. По Каталог 2019 предстои разработването на още 9курса в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Темите на курсовете са посочени в Приложение № 1 към тази покана. Самообучението по тези модули ще се извършва чрез платформата на ИПА за електронно обучение. Времето за самообучение по всеки модул е до 4 часа.

 

Във връзка с разработването на електронните модули, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

 

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, включително в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

 

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение по някой от посочените в приложения списък курсове. Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 11януари 2019 г. на електронен адрес: .

 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

 

 Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните курсове. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за разработване  на съответните модули.

 

За повече информация: 

Радостина Димитрова

тел: 02/940 37 61

e-mail:

 

Приложения:

  1. Списък на курсовете, които предстои да се разработят
  2. Образец за изготвяне на предложение за обучение