ПОКАНА за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА за електронни модули за самообучение

02 Февруари 2018
Alt

През 2018 г. ИПА ще реализира нова учебна програма „Електронни модули за самообучение“. Програмата включва 10 е-модула, които ще се провеждат в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Темите на модулите са посочени в Приложение № 1 към тази покана. Самообучението по тези модули ще се извършва чрез платформата на ИПА за електронно обучение.

 

Във връзка с разработването на електронните модули, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на съответния е-модул;
  • умения и опит в обучението на възрастни.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение по някой от посочените в приложения списък е-модули. Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 20 февруари 2018 г. на електронен адрес: .

 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • ясна структура на учебното съдържание, което трябва да е обвързано с  очакваните резултати;
  • подходящ избор на учебни дейности и ресурси, съобразно очакваните резултати и формата на обучение.

 

Времето за самообучение по всеки модул е до 4 часа. Описание на програмата и отделните модули за самообучение е дадено в Каталога на ИПА за 2018 г., публикуван в секция „Обучения“ на интернет страницата на института.

 

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните модули. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за разработване на съответните модули.

 

За повече информация: Диана Енева, тел: 02/940 25 59, e-mail:

 

Приложения:

  1. Списък на електронните модули за самообучение
  2. Образец за изготвяне на предложение за е-модул

 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.