ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛЕКТОРИ/ЛЕКТОРСКИ ЕКИПИ

14 Февруари 2022

Институтът по публична администрация (ИПА) обявява процедура за подбор на допълнителни лектори/лекторски екипи за провеждане на модули от обученията за служебно развитие, включени в Каталог 2022. Темите и информация за модулите са посочени в  Приложение № 1  към тази покана.

Изискванията към кандидатите за лектори са:

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“.
  • Практически опит – минимум 5 години в област или области, свързани с темата на курса.
  • Практически опит в обучението на възрастни и познания за съвременните тенденциив обучението.
  • Комуникативни умения.

Желаещите да участват в процедурата следва да представят актуална автобиография, минимум една препоръка, доказваща опита им като лектори и да посочат модула, за който кандидатстват. Срокът за подаване на кандидатурите в ИПА е най-късно до 28.02.2022 г. на  k.topalova@ipa.government.bg

Експертна комисия ще оцени получените кандидатури от гледна точка на съответствие с изискванията към лекторите. Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани нови лектори/лекторски екипи за провеждане на модулите. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора.

Приложение:

  1. Теми и информация модулите от обученията за служебно развитие (Приложение 1)

 

За повече информация:

Катя Топалова
e-mail: k.topalova@ipa.government.bg