Покана за подбор на лектори/лекторски екипи на ИПА

08 Април 2019

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на нови лектори/лекторски екипи за разработване и провеждане на курсове, включени в Каталог 2019.

Темите на курсовете са посочени в Приложение № 1 към тази покана. Изискванията към кандидатите за лектори са:

  1. Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, без ограничение за област и направление на образованието.
  2. Практически опит – минимум 5 години в област или области, свързани с темата на обучението.
  3. Практически опит в обучението на възрастни и познания за съвременните тенденции  в обучението.
  4. Комуникативни умения.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за курса, изготвено по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да го изпратят в ИПА най-късно до 19 април 2019 г. на електронен адрес:   .

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

Въз основа на оценките на комисията ще бъде избран лектор/лекторски екип за разработване на курсовете. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраният лектор/лекторски екипи ще бъде сключен договор за разработване.

За повече информация: 

Снежана Рибарска

тел: 02/940 25 37

e-mail: